Møte mellom to sterke kvinner

Aamir Sheikh nyheter

Nylig møte Høyre-politikeren, Afshan Rafiq, Malala Yousafzai i Storbritannia. Det var et sterkt møte mellom to modige kvinner. Begge har røtter fra Pakistan. En av de viktigste problemstillingene begge diskuterte var jenters rett til utdanning i utviklingsland.
Forskning viser tydelig at et av de viktigste tiltakene for å fremme utvikling i et land er å utdanne jenter. Hever man antall utdannete jenter i et land, reduserer man fattigdom, samtidig som kvinner og jenters rettigheter styrkes, økonomisk produktivitet øker, barne- og mødre dødelighet minker, bedring i kosthold og helse, og ikke minst øker man sjansen for at neste generasjon også får en utdannelse.

Høyre-politikeren, Afshan Rafiq, mener at kvinner må få muligheten til å delta på alle nivåer i samfunnet for å sikre varig utvikling. Derfor må utviklingspolitikken innrettes spesielt mot utdanning, helse og menneskerettigheter.

Utdanning og tilgang til helsetjenester er to sentrale eksempler på systematiske ulikheter som rammer kvinner. Hvis du er født som jente i et fattig land, har du alle odds mot deg: 70 prosent av barn uten skolegang er jenter.

I Pakistan står over tre millioner jenter i grunnskolealder utenfor skolen.  Mer målrettet støtte til kvinner er blant de mest effektive utviklingspolitiske virkemidler vi kjenner.

Vi vet for eksempel at utdanning for jenter i utviklingsland på mange måter er en «alt-i-ett»-løsning for å skape langsiktig utvikling. Utdanning av jenter bidrar til økonomisk vekst, gir muligheter for selvstendighet, reduserer faren for overgrep og forbedrer kvinners helse, sier Rafiq.

Det er viktig å jobbe langsiktig og strategisk for å sikre jenter tilgang til skole ved å prioritere utdanning for jenter i utviklingsland bl.a ved å:
– Ha fokus på u-landene og etablere et langsiktig og målrettet engasjement bl.a gjennom samarbeid med Unicef, Redd Barna, UNESCO osv.. for å bidra til å påvirke utviklingen av både nasjonale og lokale utdanningsbudsjetter, policy og planer for å styrke utdanningssektoren.
– Kvalitetsstandarder for grunnutdanning i disse landene.
– Sentralt i dette er en helhetlig tilnærming som inkluderer aspekter som beskyttelse, vann og sanitære forhold og helse for å sikre at alle barn, men særlig jenter, kan fullføre skolegangen.
– Det å styrke kvinners rettigheter er et første skritt for å få land varig ut av fattigdom. Det er en tradisjonell oppfatning å si at land bryter kvinnenes menneskerettigheter fordi de er fattige.
Vi mener at de er fattige fordi de bryter menneskerettigheter. Fattige land må starte med en grunnmur av menneskerettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og eiendomsrett, og bygge bærekraftig velstand på det, avlutter Rafiq.